سفارش تبلیغ
کمک به محرومان
کمک به محرومان

آفتاب سرخ

مرگ برصهیونیست

اعتراض و محکومیت توطئه صهیونیستی وآمریکائیها در اهانت به قرآن کریم

بلند ویکصدا خواهیم گفت:

مرگ بر مثلث صهیونیزم، آمریکا و اسرائیل و انگلیس

مرگ بر آمریکا


ارسال شده در توسط سپیده دیدار